تم الاختراق من قبل جروح هكر

2177 بازديد انجام شده است

0

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2177 بازديد انجام شده است

0

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2174 بازديد انجام شده است

0

معرفی سیستم های SCADA

2172 بازديد انجام شده است

170,000

مرجع کامل درایوها

2169 بازديد انجام شده است

150,000

کاملترین مرجع کاربردی WinCC V7

2167 بازديد انجام شده است

330,000

56 بازديد انجام شده است

0

www

52 بازديد انجام شده است

0

as

47 بازديد انجام شده است

0

12

47 بازديد انجام شده است

1,111