فیلدباس کاربردی

2254 بازديد انجام شده است

120,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2248 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2245 بازديد انجام شده است

180,000

راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

2233 بازديد انجام شده است

220,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2226 بازديد انجام شده است

190,000

سیستم اتوماسیون DCSدر پست های برق فشار قوی

2224 بازديد انجام شده است

160,000

اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی

2223 بازديد انجام شده است

70,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

2221 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2218 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل میکرو اتوماسیون S7-200

2217 بازديد انجام شده است

49,000

مرجع کامل Delta PLC

2217 بازديد انجام شده است

200,000

اصول و اجزاء ابزاردقیق صنعتی

2213 بازديد انجام شده است

52,000