5546 بازديد انجام شده است

0

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

2461 بازديد انجام شده است

240,000

کنترل ولو

2331 بازديد انجام شده است

200,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2314 بازديد انجام شده است

80,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2311 بازديد انجام شده است

110,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2311 بازديد انجام شده است

150,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2297 بازديد انجام شده است

0

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

2282 بازديد انجام شده است

60,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2271 بازديد انجام شده است

120,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

2239 بازديد انجام شده است

140,000

راهنمای جامع DCS با SIMATIC PCS7

2230 بازديد انجام شده است

140,000

فیلدباس کاربردی

2229 بازديد انجام شده است

120,000